Navigation Menu
Liberale partij Maastricht
Actuele motie De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 31 maart 2015; In overweging nemende dat: Buurtraad Limmel zich uit alle overleggen met de gemeente heeft teruggetrokken. De motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2015 tijdens de raadsvergadering unaniem is overgenomen. Het voltallige college en de raad voordelen zag voor de buurt Limmel met de komst van het AZC in Limmel. Maar geen van deze voordelen tot uiting zijn gekomen. De gemeente teveel nadruk legt op het project Buitengoed Geul & Maas ipv de buurten Limmel en Nazareth. Woonpunt de ontwikkeling van fase 1 van de Hoolhoes locatie voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. Het college zich bij het standpunt van Woonpunt neerlegt. De gemeente nu al zeven maanden in gesprek is met de Buurtraad Limmel en nog steeds geen vooruitgang geboekt heeft in de vorm van concrete afspraken. De gemeente, ondanks de lopende overleggen, de buurt niet betrekt bij besluiten. Dat de buurt zich niet meer gehoord voelt ondanks haar constructieve houding. Is van mening dat: De unamniem aangenoemen motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2014 onvoldoende is uitgevoerd. De ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie een cruciaal onderdeel is voor het verbeteren van de leefbaarheid van Limmel én Nazareth; Het college tot het uiterste hoort te gaan om de partners in het wijkontwikkelingsplan aan de gemaakte afspraken en planning te houden; het college weer zo snel als mogelijk aan tafel moet met Buurtraad Limmel als serieuze gesprekspartner. Verzoekt het college: 1. Door te gaan pakken met de beslispunten 1, 2 en 4 van de 2. aangenomen motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2014. 3. Één aanspreekpunt vanuit het college aan te stellen voor de 4. buurt Limmel. 5. Met Woonpunt en andere partners afspraken te maken om te 6. komen tot uitvoering van o.a. fase 1 van de Hoolhoes-locatie; 7. De raad voor het zomerreces te informeren over de voortgang. En gaat over tot de orde van de dag; Vivianne Heijnen     Frans Bastiaens     John Steijns    Kitty Nuyts   Jan Hoen           CDA        PvdA SBM                LPM        MV
ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ
Motie:  Faciliteren ondernemers
De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 7 juli 2015 Behandelende de Kaderbrief 2015 Overwegende dat: De gemeente Maastricht de visie heeft om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren Veel ondernemers zwaar gebukt gaan onder hoge huurlasten voor een kantoor of bedrijfsruimte en deze hoge huur voor startende ondernemers een beletsel kan zijn Daardoor de werkgelegenheid belemmerd wordt en kansen worden ontnomen In Maastricht leegstand is van panden/ kantoorruimtes. Draagt het College op: Om een inventarisatie te maken van alle in Maastricht leegstaande kantoor- en bedrijfspanden Daarbij aan te geven welke van deze leegstaande gebouwen voor een aangepaste huurprijs beschikbaar kunnen worden gesteld aan met name startende ondernemers. En gaat over tot de orde van de dag. LPM Kitty Nuyts
Motie:  Ontbijt op school
De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 7 juli 2015 Behandelende de Kaderbrief 2015 Overwegende dat: Voor Maastricht de Maastrichtse maat geldt en dat mensen niet door het ijs mogen zakken De gemeenteraad het van belang acht om een goed armoedebeleid neer te zetten Constaterende dat: veel basisschool kinderen zonder ontbijt op school komen De Gemeenteraad extra aandacht heeft voor jeugdigen die in armoede opgroeien Draagt het College op: in overleg te treden met de Provincie, het Rijk en het onderwijsveld om te onderzoeken of het aanbieden van ontbijt op de basisschool aangeboden kan worden en/of een subsidie verstrekt kan worden voor het effectueren daarvan De raad te informeren over het resultaat van dit overleg. En gaat over tot de orde van de dag LPM Kitty Nuyts
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
Meer moties :
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 november 2016.
Indiener Kitty Nuyts Raadsvergadering 15 november Agendapunt 5, begroting 2017 inclusief uitvoeringsbeeld 2016 Onderwerp Handhaving studenten Besluit gemeenteraad
Vragen ex 48 art. Rvo inzake criminaliteit in Nederland groter dan blijkt uit cijfers.
HOME FRACTIE VERKIEZINGEN OPROEP ACTUEEL ARCHIEF CONTACT
Liberale partij Maastricht
Actuele motie De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 31 maart 2015; In overweging nemende dat: Buurtraad Limmel zich uit alle overleggen met de gemeente heeft teruggetrokken. De motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2015 tijdens de raadsvergadering unaniem is overgenomen. Het voltallige college en de raad voordelen zag voor de buurt Limmel met de komst van het AZC in Limmel.  Maar geen van deze voordelen tot uiting zijn gekomen. De gemeente teveel nadruk legt op het project Buitengoed Geul & Maas ipv de buurten Limmel en Nazareth. Woonpunt de ontwikkeling van fase 1 van de Hoolhoes locatie voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. Het college zich bij het standpunt van Woonpunt neerlegt. De gemeente nu al zeven maanden in gesprek is met de Buurtraad Limmel en nog steeds geen vooruitgang geboekt heeft in de vorm van concrete afspraken. De gemeente, ondanks de lopende overleggen, de buurt niet betrekt bij besluiten. Dat de buurt zich niet meer gehoord voelt ondanks haar constructieve houding. Is van mening dat: De unamniem aangenoemen motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2014 onvoldoende is uitgevoerd. De ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie een cruciaal onderdeel is voor het verbeteren van de leefbaarheid van Limmel én Nazareth; Het college tot het uiterste hoort te gaan om de partners in het wijkontwikkelingsplan aan de gemaakte afspraken en planning te houden; het college weer zo snel als mogelijk aan tafel moet met Buurtraad Limmel als serieuze gesprekspartner. Verzoekt het college: 1. Door te gaan pakken met de beslispunten 1, 2 en 4 van de aangenomen motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2014. 2. Één aanspreekpunt vanuit het college aan te stellen voor de buurt Limmel. 3. Met Woonpunt en andere partners afspraken te maken om te komen tot uitvoering van o.a. fase 1 van de Hoolhoes-locatie; 4. De raad voor het zomerreces te informeren over de voortgang. En gaat over tot de orde van de dag; Vivianne Heijnen     Frans Bastiaens     John Steijns    Kitty Nuyts   Jan Hoen CDA     PvdA      SBM                LPM        MV
ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ ྕ
Motie:  Faciliteren ondernemers
De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 7 juli 2015 Behandelende de Kaderbrief 2015 Overwegende dat: De gemeente Maastricht de visie heeft om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren Veel ondernemers zwaar gebukt gaan onder hoge huurlasten voor een kantoor of bedrijfsruimte en deze hoge huur voor startende ondernemers een beletsel kan zijn Daardoor de werkgelegenheid belemmerd wordt en kansen worden ontnomen In Maastricht leegstand is van panden/ kantoorruimtes. Draagt het College op: Om een inventarisatie te maken van alle in Maastricht leegstaande kantoor- en bedrijfspanden Daarbij aan te geven welke van deze leegstaande gebouwen voor een aangepaste huurprijs beschikbaar kunnen worden gesteld aan met name startende ondernemers. En gaat over tot de orde van de dag. LPM Kitty Nuyts
Motie:  Ontbijt op school
De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 7 juli 2015 Behandelende de Kaderbrief 2015 Overwegende dat: Voor Maastricht de Maastrichtse maat geldt en dat mensen niet door het ijs mogen zakken De gemeenteraad het van belang acht om een goed armoedebeleid neer te zetten Constaterende dat: veel basisschool kinderen zonder ontbijt op school komen De Gemeenteraad extra aandacht heeft voor jeugdigen die in armoede opgroeien Draagt het College op: in overleg te treden met de Provincie, het Rijk en het onderwijsveld om te onderzoeken of het aanbieden van ontbijt op de basisschool aangeboden kan worden en/of een subsidie verstrekt kan worden voor het effectueren daarvan De raad te informeren over het resultaat van dit overleg. En gaat over tot de orde van de dag LPM Kitty Nuyts
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
Meer moties :
Indiener Kitty Nuyts Raadsvergadering 15 november Agendapunt 5, begroting 2017 inclusief uitvoeringsbeeld 2016 Onderwerp Handhaving studenten Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 november 2016
Motie eigenbijdrage medicijnen
Vragen ex 48 art. Rvo inzake criminaliteit in Nederland groter dan blijkt uit cijfers.