iberale Partij Maastricht
TVMaastricht
YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
De Liberale Partij Maastricht  kiest voor  optimale reductie drugsoverlast

Daarom kiezen wij voor de combinatie van drie maatregelen.
1. 1.Het verplaatsen van  de coffeeshops naar de randen van de stad;
2. Het invoeren van het ingezetenencriterium waardoor coffeeshops alleen nog toegankelijk zijn voor Nederlanders;
3. Strenge politie contrôle op drugs.
Zouden we al tevreden zijn met het enkel verplaatsen van de drugs overlast dan zouden we slechts voor maatregel 1 kiezen.

We zullen maar meteen beginnen met positieve berichten.
I Het Intraval onderzoek dat de gemeente liet doen i.v.m. de op te starten MER procedure wees twee belangrijke dingen uit:

1.Als coffeeshops geen buitenlanders meer zouden toelaten (dus het ingezetenencriterium zou toepassen) dan
zou 38 % van de buitenlandse drugstouristen (1,5 m totaal) niet meer naar Maastricht komen.
Zou bovendien de politiecontrôle versterkt worden op drugstouristen  dan zou 44% buitenlandse drugstouristen (totaal 1,5m per jaar) niet meer naar Maastricht komen.
3.Onderzoek wees ook uit dat  uitplaatsing van coffeeshops naar drie locaties aan de randen van de stad, de binnenstad zou ontlasten van 834.000 coffeeshopbezoekers . een gigantisch effect, want  de stad is opgezadeld met  2,1 m coffeeshopbezoekers per jaar. Het valt dus niet te ontkennen dat de combinatie van 3 maatregelen  optimaal winst boekt.
2.Zou bovendien de politiecontrôle versterkt worden op drugstouristen  dan zou 44% buitenlandse drugstouristen (totaal 1,5m per jaar) niet meer naar Maastricht komen.
II het onderzoek van Tilburg staat positief t.o.v. de invoering van het ingezetene criterium:
"Indien het ingezetenencriterium de rechterlijke toets kan doorstaan krijgen gemeenten een adequaat en eenduidig instrument in handen om aan de “voordeur” bezoekersstromen te ontvlechten.
De verwachting is dat een belangrijk deel van de buitenlandse cannabisconsumenten dan niet meer naar Nederland zal komen om cannabis aan te schaffen, omdat ze in dat geval aangewezen zijn op het niet-gedoogde circuit en daarvoor net zo goed in hun eigen land kunnen blijven".
III Even wat cijfers van steden die hun coffeeshops hebben gesloten.
Bergen op Zoom werd overspoeld door  12.194  drugstouristen,  na de sluiting van de coffeeshops waren  dat nog maar 402 per week. Een eclatant  succes.
De signalen worden door de drugstouristen dus echt opgepakt, Nederland is wakker geworden; het loont niet meer om te komen.
Roozendaal  had last van 13.636  drugstouristen en na de sluiting van de coffeeshops waren  dat nog 337 per week.
succes valt niet meer  te ontkennen.
Waarom zetten tegenstanders  zo de hakken in het zand?  
Waarom negeren zij deze onderzoeksuitkomsten? Als de combinatie van deze drie maatregelen dit succes oplevert, waarom  dan dit protest tegen het ingezetenencriterium?
Waarom willen tegenstanders niet  eerst  constateren welke winst die combinatie van maatregelen  
de stad zou opleveren? Bang voor succes?  Welke belangen spelen er echt  bij hun ?
Als het geluid in het buitenland duidelijk is dat het hier even streng is als in Frankrijk, dat Maastricht niet meer het Walhalla is voor drugsgebruikers, dan loont het zich niet meer om die verre reis te maken.
De afname van 38% zal toenemen want, hoe breder het nieuws zich verkondigt  hoe meer buitenlanders ontmoedigd worden. Dat betekent juist het omgekeerde: er is minder politie inzet
nodig omdat er minder subjecten aanwezig zijn. Het zal ook een flinke aderlating zijn voor de drugsrunners  die als hyena's in de buurt van de coffeeshops rondhangen.  Minder klanten en  goede politiecontrôle op de uitplaatsingslocaties. Daar zijn ze immers allergisch voor.
Dat de coffeeshops minder omzet zullen hebben aan de rand van de stad, zal zeer waarschijnlijk geen punt zijn als bij het Bestemmingsplanwijziging het economische effect aangetoond moet worden.
De meeste coffeeshops hebben zo'n omzet van € 30.000 per week, sommige zelfs in een weekend. Al zouden ze minder  klanten krijgen, dan houden  ze er nog een dik belegde boterham aan over. Maar het is het  en blijft niet legaal, dus of de toetsing van het economische beginsel hier ook van toepassing is?  En willen ze niet verplaatsen en de verplaatsingskosten niet zelf willen  betalen, dan blijven ze, maar dan geldt wel gewoon het afnemend maximumstelsel, dus geen overdraagbaarheid van vergunningen.
De Liberale Partij Maastricht wil meer dan alleen het verplaatsen van drugsoverlast. Daarom kiest ze voor én -én- én
ad I Het verplaatsen van  de coffeeshops naar de randen van de stad dient absoluut te gebeuren omdat wij coffeeshops en de overlast ( 2.1 m bezoekers)niet meer in de stad willen hebben. De drugsoverlast gaat de spankracht van de Maastrichtse burger te boven. Maar  we willen méér dan slechts het  verplaatsen van  de overlast. Het gaat ook om gezondheid (hoeveel jeugd hangt niet versuft in de schoolbanken vanwege hun canabisgebruik en erger) en  om illegaal handelen dat slechts in Nederland gedoogd wordt;  evident is dat àls Europa de koers van Nederland had willen volgen,  dat al lang gebeurd was. Maastricht en Amsterdam zijn de magneten  voor het internationale drugscircuit. Maastricht is onderhand de voorraadschuur van half Europa.
Het aanbod creëert de vraag.  Jaarlijks overspoelen ruim 1,5 m drugstouristen  de stad. De Liberale Partij Maastricht wil daar zo snel mogelijk vanaf door het inzetten van 3 stevige maatregelen die   -  onderzoek heeft dat al aangetoond - het gewenst effect hebben.                                                                                  

ad 2 en 3 onderzoek van Tilburg: N. Maalste:
De gemeente Maastricht voert een proefproces over de juridische haalbaarheid van
ingezetenencriterium (pilot woonlandbeginsel). Dit zou betekenen dat coffeeshops op basis van een bepaling in de APV enkel nog toegankelijk zijn voor ingezetenen van Nederland.
Rapport:  Indien het ingezetenencriterium de rechterlijke toets kan doorstaan krijgen gemeenten een adequaat en eenduidig instrument in handen om aan de “voordeur” bezoekersstromen te ontvlechten.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels in een hoger beroepszaak prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De Raad van State wil weten of het  Hof  het ingezetenencriterium in strijd  acht  met de bepalingen in het EG-Verdrag waarin beperkingen op het vrij verkeer van goederen en diensten zijn verboden als daarvoor geen rechtvaardiging kan worden aangevoerd. Inmiddels is daar ontkennend op geantwoord. Ook wil de Raad van State weten of het discriminatieverbod uit het EG-verdrag in dit geval van toepassing is.
Deze zaak wordt van  eind april 2010 behandeld naar de zomer verplaatst. Misschien in afwachting van de bewegingen van de rechtse regering.
Deze maatregel zou het coffeeshoptoerisme formeel onmogelijk maken. De verwachting is dat een belangrijk deel van de buitenlandse cannabisconsumenten dan niet meer naar Nederland zal komen om cannabis aan te schaffen, omdat ze in dat geval aangewezen zijn op het niet-gedoogde circuit en daarvoor net zo goed in hun eigen land kunnen blijven.
De beleidsveronderstelling is dat consumenten speciaal naar Nederland komen omdat ze cannabis op een veilige manier kunnen
Een verbod op de toegang voor niet-ingezetenen zal in ieder geval een afschrikkend effect hebben op coffeeshoptoeristen die speciaal voor de coffeeshops komen. Mogelijkerwijs kan deze maatregel ertoe leiden dat een deel van coffeeshoptoeristen zich tot het Nederlandse niet-gedoogde circuit wenden. Een groot deel van de coffeeshoptoeristen zal niet meer naar Nederland komen voor de aanschaf van cannabisproducten. Het verbod op toegang tot coffeeshops voor niet-ingezetenen zal naar verwachting nauwelijks effect hebben op drugstoeristen die hun cannabis en/of andere illegale drugs nu al op de Nederlandse illegale markt aanschaffen. Het is onduidelijk hoe groot deze groep is.
De Liberale Partij Maastricht vindt het invoeren van de tweede maatregel  absoluut de moeite waard en pleit voor een zo spoedig mogelijke invoering ervan. Wij zijn ervan overtuigd dat op de langere termijn juist minder politiecapaciteit nodig is door de terugloop van drugstouristen. Het kan zijn dat er tijdelijk een toename is in het informele circuit van drugstouristen, maar dat afname volgt omdat het niet meer de moeite waard is om naar Maastricht te komen.  Minder drugstouristen betekent ook een  klap voor de handel van de  drugsrunners.
Wij zien de synergie van de voordelen die uit de maatregelen vloeien. Als veel coffeeshops uit het centrum verdwijnen en er vindt extra contrôle op die buitenlocaties plaats, dan is dat een dubbele aderlating voor de drugsrunners. We zien dus alleen maar winst.
We blijven noodzakelijk vinden dat  politie meer bevoegdheden krijgen bij de drugscontrôle en opsporing.

In verband met de vraag over de toelaatbaarheid van het ingezetenencriterium heeft de RvSt in HB  niet direct aan art. 1 GW getoetst, maar eerst
de préjusticiële vragen aan het Europese Hof voorgelegd of er strijd is met het non discriminatiebeginsel en het vrij verkeer op goederen en diensten als verwoord in de Europese wetgeving, hetgeen het Hof ontkennend heeft beantwoord.
Het is nu wachten of de RvSt de toetsing van een niet illegale situatie aan de Gw toestaat en of er strijd is. Immers een gedoogsituatie is nog geen legale situatie. We vinden het zeer dubbel om die toetsing toe te staan. We vragen ons af of dit rechtse kabinet dit zal blijven toestaan.
We hopen wel indien dit kabinet niet nu besluit voor de definitieve sluiting van de coffeeshops, dat zij dan wel het spreidingsbeleid , dus verplaatsing van uit het centrum naar de buitenranden, toestaat, om zo de binnenstand van de overlast en criminaliteit te verlichten. Wij zien dit niet als "gelegenheid bieden aan de drugshandel", maar als een stap in de richting dit uit de hand gelopen vrijheid blijheid drugsbeleid in te perken en ten slotte af te schaffen,
zodat we weer in de pas van Europa lopen. En dus geen aantrekkingskracht meer hebben op de andere landen.

Want het is duidelijk dat Nederland zich in een onmogelijke positie heeft gemanoeuvreerd omdat ze als lidstaat zich niet aan de verplichting om de drugshandels tegen te gaan, houdt. Nederland die als eenling alleen staat en daardoor een magneet is geworden van de drugshandel.
Het regelen van de achterdeur
Zou Maastricht het in haar hoofd halen om een proef te doen met  legale wietteelt toe te staan, dan kunnen we hier een  Greenport  II openen, maar dan niet voor het kweken van  veredelde paprikasoorten

Ook het pleidooi van het regelen van de achterdeur (toevoer van wiet)  zal Nederland niet alleen kunnen trekken. De andere landen willen dat van z'n  lang zal ze leven niet. Dus Nederland kan wel veel verlangen van de Europese buren, het zit er gewoon niet in.  Handel er dan ook naar en stop met zwijmelen.
Zou Maastricht het in haar hoofd halen om een proef te doen met  legale wietteelt toe te staan, dan kunnen we hier een  Greenport  II openen, maar dan niet voor het kweken van  veredelde paprikasoorten.
Boeren zouden hun weien voor goudgeld kunnen verkopen aan kwekers  van over de hele wereld, die hier wiet komen telen.. De tulp als nationaal exportproduct zou verdrongen worden door de Nederwiet, de droom van links Nederland. De gruwel voor de Liberale Partij Maastricht.  Wij zijn overigens voor het sluiten van alle coffeeshops niet alleen van uit oogpunt van leefbaarheid en veiligheid maar ook van uit het gezondheidsaspect. Alleen al het enkele feit dat veel leerlingen half versuft in de schoolbanken zitten vanwege hun  cannabisgebruik  en erger. en de hoge kosten die gezondheidszorg maakt wil zeggen dat het drugsgebruik  niet zo  onschuldig is als gepropageerd wordt.  
Nu Minister van Opstelten heeft aangegeven met een wietpas te komen, klimmen sommige gemeenten in de boom. Vanuit de landelijke top heeft de PvdA schijnbaar de opdracht gekregen om in Maastricht hier het voortouw te nemen. Natuurlijk delen de rechtse partijen het standpunt van links niet. Gisteravond is er een warrig geformuleerde motie ingediend door de PvdA. Vanwege de opmerkingen van de Liberale Partij Maastricht VVD en Seniorenpartij, is er opnieuw naar de tekst gekeken en D'66 is toen met de zin
"als de wietpas wordt ingevoerd dan wil de gemeente wel extra politiecapaciteit" . Deze zin werd wel Raadsbreed aangenomen. De daaraan inherente conclusie is dat de meerderheid van de  Raad  (m.u.v. PvdA)  niet tegen de invoering van de wietpas is.
Echter dat zinde de PvdA niet dus weigerde ze de motie in te trekken. En de ondertekenaars van het eerste uur  volgden. Maar het is niet zo zoals de PvdA naar buiten wil laten blijken dat de hele raad tegen invoering van het overigens nog niet uitgewerkte idee van de wietpas is. Er was draagvlak voor de wietpas m.u.v. de PvdA, de rest van de partij was immers voor de formulering door D'66 aangedragen.  De burgemeester gaat nu een brief formuleren om extra politiecapaciteit of een reallocatie te vragen zou d wietpas ingevoerd worden.

Kitty Nuyts
Liberale Partij Maastricht
Liberale partij Maastricht
Fractie
Nieuws
Verkiezingen
Home
LPM in de Ster
LPM flyer
Moet je Horen